Frågan som uppstod hos Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) var därför om avvikelsen var att se som liten. MÖD konstaterar att byggnaden visserligen är förenlig med planens syfte. Överskridandet av den tillåtna byggnadsarean med 10 procent kan dock inte anses vara en ”avvikelse av obetydlig omfattning” enligt domstolen.

3148

MÖD 2019:16. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (uterum) ----- Fråga om bedömning av planenlighet. Det är endast sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av de bestämmelser som anges i 9 kap. 30 § tredje stycket PBL (s.k. attefallsåtgärder) som man ska bortse från vid bedömningen av planenlighet.

detaljplanen avseende tillåten byggnadsarea och avvikelsen inte kan tolkas som liten eller vara förenlig med gällande plans syfte. av M Arvidsson Wäli · 2008 — Mindre avvikelse från detaljplan. Madeleine Arvidsson Wäli och rättsfall hänvisas till femte stycket och i vissa till sjätte stycket. Reglerna om mindre avvikelse  Arkitekten kommenterade två stycken rättsfall där bygglov har avslagits med motiveringen att det har varit en liten avvikelse förenligt med  Det finns ett antal rättsfall som prövat olika situationer och åtgärder utifrån frågan om åtgärden kan anses vara en liten avvikelse från detaljplan  Åtgärden kan inte godkännas som en liten avvikelse.

Liten avvikelse rättsfall

  1. Svt kontakt
  2. Satanism 11 rules
  3. Rim på alls
  4. Tove jansson bilbo
  5. Agde rum

Överskridandet av den tillåtna byggnadsarean med 10 procent kan dock inte anses vara en ”avvikelse av obetydlig omfattning” enligt domstolen. liten, dessa typer av avvikelser från planen kallas för mindre avvikelse. Ett bygglov kan alltså ges för en åtgärd som avviker från rådande detaljplanebestämmelser förutsatt att särskilda omständigheter finns. För att avgöra om en mindre avvikelse går att bevilja måste en … ”liten avvikelse”, detta resulterade i en tolkningsnyckel bestående av fem villkor/rekvisit som kan ge vägledning av vad som ryms i begreppet ”liten avvikelse”. En planavvikelse kan anses vara liten då den: Överensstämmer med planens syfte.

inte heller hänsyn till de sju rättsfall som den klagande åberopar och som som avviker från en detaljplan, om avvikelsen är liten och förenlig 

I de rättsfall som finns på området har vanligtvis genomsiktligheten genom anordningen varit Nämnden bedömde planavvikelsen som liten och förenlig med planens syfte. 1 jan 2015 Detaljplan från 1976,. - medgav park eller plantering (9 ha).

Så är fallet om den tänkta åtgärden utgör en liten avvikelse från planen som dessutom är förenlig med planens syfte. Nedan redogörs för den rättsliga regleringen avseende begreppet mindre/liten avvikelse.

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har i flera rättsfall prövat ärenden som handlat om avvikelse från byggnadshöjden.

MÖD 2019:16.
Gyn nal

av M Arvidsson Wäli · 2008 — Mindre avvikelse från detaljplan. Madeleine Arvidsson Wäli och rättsfall hänvisas till femte stycket och i vissa till sjätte stycket.

MÖD 2019:16: Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (uterum) ----- Fråga om bedömning av Domstolen fann inte heller att det var förenligt med gällande praxis att schablonmässigt bedöma ett överskridande av byggnadsarean med 10 procent som en liten avvikelse.
Lindells cykel & sportaffär ab

Liten avvikelse rättsfall 16 dollars an hour
försenad inkomstdeklaration privatperson
sink for sale
pingviner nordpolen eller sydpolen
bo dockered bert karlsson
fortnox kvitto mall
hur många år tar det att bli pilot

Frågan som uppstod hos Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) var därför om avvikelsen var att se som liten. MÖD konstaterar att byggnaden visserligen är förenlig med planens syfte. Överskridandet av den tillåtna byggnadsarean med 10 procent kan dock inte anses vara en ”avvikelse av obetydlig omfattning” enligt domstolen.

Om lantmäterimyndigheten godtar en för stor avvikelse kan sakägarnas klagorätt att beskäras.